• VOE www.muabanxangdau.net

  • VOE www.muabanxangdau.net

THỊ TRƯỜNG HẾT PHIÊN GIAO DỊCH
M92 Index:... (TC: ...)DO Index:... (TC: ...)

    Thời điểm 16h30 ngày 05/10/2016

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ Mới SDQ Cũ
Xăng RON 95 KC 17.100 17.440 +170 20% (16.22%) 300 300 300 300
Xăng RON 92 KC 16.400 16.720 +170 20% (16.22%) 300 300 300 300
Xăng E5 16.140 16.460 +160 20% (16.22%) 300 0 300 300
Diesel 0,05S 12.420 12.660 +170 7% (2.1%) 300 300 0 0
Dầu hỏa(KO) 11.020 11.240 +140 7% (0) 300 300 0 0
Mazut No2B(3,0S) 9.870 10.060 +130 7% (0%) 300 300 0 0
Mazut No2B(3,5S) 9.470 9.650 +130 7% (0%) 300 300 0 0
Mazut No3(380) 9.370 9.550 +130 7% (0%) 300 300 0 0
Nguồn tin:Xangdau.net